Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miniaturka artykułu Nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 sierpnia 2020 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z zapisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkowi składania deklaracji podlegają wszyscy właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Mykanów, na których powstają odpady komunalne. Nowy wzór deklaracji […]
Miniaturka artykułu Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz.1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub […]
Miniaturka artykułu Segregacja śmieci

Segregacja śmieci

Gospodarowanie odpadami komunalnymi, Wyróżnione

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. 
Miniaturka artykułu Ważne zmiany w deklaracjach na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ważne zmiany w deklaracjach na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zmianie ulegają  obowiązki w zakresie terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka lub inne zdarzenia […]
Miniaturka artykułu Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mykanów, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Dokument ten publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów: Analiza za rok 2021 Analiza za rok 2020 Analiza za rok 2019 Analiza za rok 2018 Analiza za […]