Ważne zmiany w deklaracjach na gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zmianie ulegają  obowiązki w zakresie terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka lub inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiła zmiana  (np. deklarację za miesiąc październik należy składać do 10 listopada  i analogicznie w miesiącach następnych).

Zgodnie z artykułem 6m ust.4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.

Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca.  Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W przypadku zakończenia zamieszkiwania  np. w związku ze sprzedażą nieruchomości lub zakończeniem umowy najmu, należy złożyć nową deklarację, a jako powód jej złożenia wskazać „nieruchomość niezamieszkała”. W takiej deklaracji nie wskazuje się kwoty do zapłaty.

Zmiana w składaniu deklaracji nie dotyczy obowiązku złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.     W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  nadal obowiązuje  14–dniowy termin na złożenie deklaracji od dnia zamieszkania.

 

 

 

Data opublikowania: 13:14, 23 października 2019

Kategorie: Gospodarowanie odpadami komunalnymi