Deklaracja dostępności

Gmina Mykanów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Część materiałów dołączanych w postaci plików PDF są materiałami skanowanymi i nie są dostępne cyfrowo
  • Nagrania z sesji Rady Gminy Mykanów zamieszczone przed dniem 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób niesłyszących lub słabo słyszących.

Wyłączenia:

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 
  • Część publikacji zawiera załączniki, które nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej (wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej), bądź w postaci graficznych dokumentów PDF
  • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są one wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające),systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.Osobą kontaktową jest Tomasz Ślęzak, informatyk@mykanow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 32880 19 wew. 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Urząd Gminy w Mykanowie składa się z dwóch budynków posiadających oddzielne wejścia. Na Parterze Budynku A mieści się Biuro Obsługi Interesanta do którego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe prowadzące do Biura Obsługi Interesanta posiadają wystarczającą szerokość dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  2. Budynek A Urzędu Gminy posiada 3 kondygnacje i jedną klatkę schodową. Budynek nie posiada windy. Dla osób niepełnosprawnych dostosowana jest pierwsza kondygnacja budynku ? Biuro Obsługi Interesanta, gdzie mieści się również toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Część B Urzędu Gminy w Mykanowie mieści się na 1 piętrze budynku, nie posiadającego windy, ani udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
  3. Przed budynkiem Urzędu Gminy znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych 
  4. W obrębie pierwszej kondygnacji budynku A mieszczącej Biuro Obsługi Interesanta można poruszać się z psem asystującym.
  5. Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: bok@mykanow.pl, tel.: 34 328 80 19). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy w Mykanowie zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.