Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów nr 40/2024 z dnia 21 marca 2024r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

w sołectwach Gminy Mykanów w roku 2024.

Na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

   Wójt Gminy Mykanów

                                                        zarządza co następuje:

                                                                      §1

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach Gminy Mykanów w roku 2024.

                                                                      §2

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach Gminy Mykanów w roku 2024 zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.mykanow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Mykanów www.mykanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mykanowie.

                                                                       §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mykanów

mgr inż.  Dariusz Pomada

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1(3)

Karta oceny merytorycznej

Karta oceny formalnej oferty

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5(10)

UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3(3)

Załącznik nr 1 do zarządzenia ….

Data opublikowania: 13:56, 21 marca 2024

Kategorie: Aktualności