Zarządzenie nr  71/2022 Wójta Gminy Mykanów

WÓJT Gminy MYKANÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM  I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W SOŁECTWACH GMINY MYKANÓW W 2022 ROKU

Konkurs ogłaszany jest na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

 3. Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.).

 4. Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.).

 5. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

1. Cel Konkursu:

Celem konkursu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadania publicznego gminy poprzez włączenie w jego realizację organizacji i pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy.

2. Rodzaj zadania:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2022:

1. Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poprzez organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców w zakresie kultury oraz kultury fizycznej i sportu mające na celu promocję zdrowego stylu życia.

2. Promowanie wśród mieszkańców zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez organizację imprez otwartych na świeżym powietrzu.

3. Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację przedsięwzięć rekreacyjno-turystycznych.

3. Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 100 000 zł

4. Zasady wsparcia realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego i przekazania środków finansowych:

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Mykanów, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z zadaniami objętymi konkursem.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu. Jeden podmiot może złożyć jedną ofertę.

3. Do oferty dołącza się:

  1. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

  2. aktualny odpis Statutu lub oświadczenie;

4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

6. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z wsparciem realizacji zadania i przekazaniem środków finansowych.

7. Komisja Konkursowa proponuje wysokość środków finansowych w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu, w zależności od zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.

8. Wymagany minimalny wkład środków własnych Oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 10% kosztów kwalifikowanych zadania. Oferty nie zawierające wymaganego wkładu środków własnych nie będą rozpatrywane.

9. W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o współfinansowanie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

10. W przypadku, gdy Oferent otrzyma środki finansowe w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, Wójt Gminy Mykanów oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępują od jego realizacji.

11. Decyzja o przyznaniu środków finansowych nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

12. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

13. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty oraz przyznaniu środków finansowych na realizację zadań zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mykanów, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów, na stronie internetowej www.mykanow.pl.

14. Warunkiem przekazania środków finansowych jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

15. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Urzędzie Gminy w Mykanowie w celu dokonania aktualizacji harmonogramu i kosztorysu, zgodnie z pkt. 10 ogłoszenia, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

16. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanych środków finansowych.

17. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 15.

18. Oferent, któremu powierzono realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych z tych środków wydatków.

19. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, podmiot realizujący sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

5. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

6. Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 15:00. Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie – biuro obsługi klienta.

7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

  1. Komisja Konkursowa opiniuje oferty w terminie do 14 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

  2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

   1. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,

   2. złożenie oferty po terminie,

   3. złożenie oferty bez wymaganych załączników,

   4. złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu,

   5. złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,

   6. złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

   7. złożenie oferty przez organizacje, która zgodnie z celami ujawnionymi w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;

   8. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);

w przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS.

  1. Komisja Konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  2. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej .

  3. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, Komisja Konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych.

  4. Komisja Konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym.

  5. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym,

   2. kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

   3. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, będzie realizować zadanie publiczne,

   4. planowany przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,

   5. planowany przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,

   6. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

  6. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanych środków finansowych dokonuje Wójt Gminy Mykanów.

  7. Środki finansowe udzielone z budżetu Gminy Mykanów wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

  8. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

   1. nie zostanie złożona żadna oferta,

   2. żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

8. Wójt Gminy Mykanów, ogłasza nabór do pracy w Komisji Konkursowej:

 1. Komisja Konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w niniejszym ogłoszeniu.

 2. W skład komisji konkursowej wchodzi do 5 osób z prawem głosu:

  1. do trzech przedstawicieli Urzędu Gminy Mykanów,

  2. do dwóch osób z organizacji pozarządowych.

 3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.

 4. Do prac Komisji Konkursowej przewodniczący Komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

 5. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby reprezentujące podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, biorące udział w konkursie.

 6. Komisja Konkursowa powoływana jest przez Wójta Gminy Mykanów lub osobę go zastępującą w drodze zarządzenia.

 7. Członkowie Komisji Konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

  2. nie reprezentują podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, biorących udział w konkursie,

  3. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

  4. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym,

  5. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),

  6. osoby wymienione w pkt. 2 pkt. c zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata,

  7. dostarczą wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczenie o zgodzie na udział w pracach Komisji Konkursowej oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie, stanowiących odpowiednio załącznik nr 5 i 6 do niniejszego ogłoszenia.

 8. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 9. Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 udziela Pani Aneta Gradzik a.gradzik@mykanow.pl, pok.14 Budynek A Urzędu Gminy w Mykanowie, tel. 34 3288-019, wew. 26.

 10. Termin zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej upływa z dniem 13 czerwca 2022 roku do godz. 15.00.

 

Załącznik nr 1 DRUK OFERTY

załącznik nr 2 KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY

Załącznik nr 3 Sprawozdanie 2022

Załącznik nr 4 Formularz zgłoszenia do komisji

Załącznik nr 5 Oświadczenie kandydata na członka komisji

Załącznik nr 6 Oświadczenie członka komisji

Zarządzenie 71 2022

Data opublikowania: 14:47, 8 czerwca 2022

Kategorie: Aktualności