Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z  obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym w  sołectwach Gminy Mykanów w  2023 roku.

 

Zarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Mykanów z dnia 13.03.2023r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z  obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym w  sołectwach Gminy Mykanów w  2023 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z  dnia 8  marca 1990 roku o  samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 40)  oraz art. 14 w  związku z  art. 2 pkt. 1, 2, 3 i 4, art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608).  

Wójt Gminy Mykanów,

Zarządza co następuje: 

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i  patologiom społecznym  w sołectwach Gminy Mykanów w 2023 roku.

§2

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

§3

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Mykanów w 2023 roku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4

Ogłoszenie, o którym mowa w § 3 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.mykanow.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mykanów.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mykanów

mgr inż. Dariusz Pomada

Pliki do pobrania

Data opublikowania: 08:23, 17 marca 2023

Kategorie: Aktualności