Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Mykanów

Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach Gminy Mykanów w roku 2023.

Na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

z 2023 r. poz. 40) oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)  Wójt Gminy Mykanów zarządza co następuje:

                                                                      §1

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach Gminy Mykanów w roku 2023.

                                                                      §2

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach Gminy Mykanów w roku 2023 zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.mykanow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Mykanów www.mykanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

w Mykanowie.

                                                                      §3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                            

Wójt Gminy Mykanów

mgr inż.  Dariusz Pomada

Pliki do pobrania

Data opublikowania: 12:42, 14 marca 2023

Kategorie: Aktualności