Cyfrowa Gmina

Projekt „Cyfrowa Gmina” współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE

Wartość  projektu:                            454 920,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:         454 920,00 PLN

Cele projektu i planowane efekty:

Projekt wpisuje się w cele V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”, jakim jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.

Sytuacja epidemiologiczna w 2020 roku podkreśliła znaczenie bezpieczeństwa zarówno w biologicznej pandemii jak i w obszarze „cyber”. Wobec rosnącej fali wyłudzeń i oszustw z jakimi mamy na bieżąco do czynienia, konieczne jest wdrożenie mechanizmów zabezpieczających systemy instytucji publicznych. Jedną z najważniejszych potrzeb urzędu w zakresie cyberbezpieczeństwa jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach poprzez techniczne środki bezpieczeństwa, zapewnienie dostępu do systemów osób upoważnionych w zakresie obowiązków przez nie wykonanych, wykonywanie pracy zdalnej, zapewnienie jej bezpieczeństwa, zabezpieczenie danych przed próbami ataku i dostępu do nich przez cyberprzestępców, zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki oraz możliwość odtworzenia danych i wykonywanie czynności bieżących. Ważnym aspektem w obszarze cyberbezpieczeństwa jest monitoring i reakcja na incydenty bezpieczeństwa.

Te wymienione powyżej potrzeby zostaną zaspokojone w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina” poprzez:  zakup sprzętu IT, edukację cyfrową, wykonanie usług z zakresu cyberbezpieczeństwa, instalację sprzętu informatycznego oraz wdrożenie oprogramowania oraz kompleksowe rozwiązanie do backupu danych, które znacznie podniosą poziom cyberbezpieczeństwa urzędu jak i jednostek organizacyjnych i reagowania na incydenty.

Realizacja wymienionych przedsięwzięć przyczyni się także do efektywniejszego działania urzędu dzięki wzmocnieniu zaplecza cyfrowej infrastruktury oraz usprawni funkcjonowanie.  Rozwiąże bieżące problemy z dostępnością usług publicznych i skróci czas ich realizacji w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

Wymiana przestarzałego sprzętu w serwerowni na nowoczesny, który jest w stanie przejąć i usprawnić pracę dotychczasowych serwerów nie spełniających obecnych norm oraz wymiana osprzętu sieciowego i odpowiednia konfiguracja, zwiększy możliwości przepływu danych i podniesie ich bezpieczeństwo, zwłaszcza w kontekście możliwości zdalnego podłączania pracowników do zasobów urzędowych. Zakup komputerów w połączeniu z urządzeniami wielofunkcyjnymi umożliwi, w razie konieczności, stworzenie stanowisk pracy poza siedzibą urzędu. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone szkolenia pracowników jak również kadry technicznej w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji. Wykonana zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa, która wskaże niedociągnięcia, konieczne do usunięcia.