Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia do 30 000 EURO

Gmina Mykanów zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonania tablic informacyjnych, zgodnie z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa  – RIT Subregionu Północnego dla inwestycji pn. „Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody ‘Wierzchowisko’ w Gminie Mykanów – etap I.”

 Oferty należy składać na druku oferty, zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym, które są dostępne poniżej.

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Izabela Sumlińska – inspektor ds. promocji i funduszy pozabudżetowych, nr tel (34) 32 88 019   wew.  36
e-mail: promocja@mykanow.pl 

Zapytanie ofertowe

Druk oferty

Protokół wyboru wykonawcy

Data opublikowania: 10:07, 5 marca 2020

Kategorie: Aktualności