XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów

P o s t a n o w i e n i e    nr XXXII/ 2017, Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów z dnia 06 czerwca 2017r w sprawie  zwołania  XXXII  sesji Rady Gminy Mykanów.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  ( Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuję w  dniu 26 czerwca  2017r  (poniedziałek ) o godz. 10.00  w sali Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie ( remiza OSP Mykanów)  XXXII  sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  Mykanów za 2016 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok :

–     opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu

–     wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi

–     opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej

–     dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego

Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego

Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kokawa
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy Mykanów.

Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów

inż. Włodzimierz Cichoń

 

Data opublikowania: 13:41, 9 czerwca 2017

Kategorie: Aktualności