XVII Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 19 maja 2020r. (wtorek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie XVII sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 8. Zmiana Uchwały Nr 118/XV/2020 Rady Gminy Mykanów z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pokrycie deficytu budżetowego w związku z budową kanalizacji w miejscowości Kolonia Wierzchowisko
 9. Zmiana uchwały nr 119/XV/2020 Rady Gminy Mykanów z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pokrycie deficytu budżetowego w związku z rozbudową oczyszczalni ścieków
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mykanów przy ul. Częstochowskiej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowno przy ul. Sobieskiego w gminie Mykanów
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 11:11, 14 maja 2020

Kategorie: Aktualności