XV Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 31 stycznia 2020r. (piątek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie XV sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z budową kanalizacji w miejscowości Kolonia Wierzchowisko.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z rozbudową oczyszczalni ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji miejskiej na terenie Gminy Mykanów
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Mykanów na rok szkolny 2019/2020
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 34/V/2019 z dnia 8 marca 2019r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mykanów na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023-2026”
 14. Zapytania i wnioski sołtysów.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy Mykanów.

 

Data opublikowania: 11:42, 21 stycznia 2020

Kategorie: Aktualności