XLVII sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów zwołuje w  dniu 16 października 2018  r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie XLVII sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mykanów”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lubojna na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mykanów
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lubojnie
 12. Zapytania i wnioski sołtysów.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 14:48, 9 października 2018

Kategorie: Aktualności