XLVII sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 25 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 10.00  w Sali  Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie XLVII sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2022-2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kolonia Wierzchowisko i Lubojna w gminie Mykanów – etap II.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy wyliczeniu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy- Prawo oświatowe.
 14. Zapytania i wnioski sołtysów.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Gminy Mykanów.

 

Data opublikowania: 11:18, 17 listopada 2022

Kategorie: Aktualności