OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MYKANÓW
w sprawie obowiązków właścicieli i opiekunów psów

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów biegających bez opieki na terenie naszej gminy przypominam mieszkańcom o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów. Właściciel lub opiekun zobowiązany jest do zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami. W miejscach publicznych wyprowadzać psy na smyczy, a psy rasy uznawanej za agresywną lub psy w inny sposób zagrażającego otoczeniu w nałożonym kagańcu.

Jednocześnie przypominam o obowiązku zabezpieczenia swojej nieruchomości przed wydostawaniem się zwierząt na zewnątrz.

ZABRANIA SIĘ:

  1. Wypuszczania psów bez opieki;

  2. Pozostawienia psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.

Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy utrzymaniu zwierzęcia zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny w wysokości do 1000,00 zł.

Jednocześnie informuje się posiadaczy psów, iż zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez zwierzęta krzywdy i szkody.

Wójt Gminy Mykanów

mgr inż. Dariusz Pomada

Data opublikowania: 16:23, 21 marca 2023

Kategorie: Aktualności