Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie kultury

ORG/JŁ.524.1.15                                                                             Mykanów 18-02-2015 

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zmianamioraz Uchwały Nr 346/XXXVI/2014 Rady Gminy Mykanów z dnia 30.09.2014r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2015.

 WÓJT GMINY MYKANÓW

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 p.n. „Wsparcie działalności artystycznej i kulturalnej w Sołectwach Gminy Mykanów”.

 I. Rodzaje zadań.

– szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tańca i gry na instrumentach muzycznych,

– organizowanie i udział imprezach kulturalnych,

– utrzymanie i modernizacja urządzeń, instrumentów oraz strojów

– zakupy instrumentów i strojów służących realizacji zadania

– realizacja usług w tym usług o charakterze autorskim niezbędnych do realizacji zadania

– organizacja czasu wolnego poprzez propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych kultury i tradycji regionalnych

 II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania.

Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią kwotę łączną 40000zł

III. Zasady przekazania dotacji.

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873z późn. zm.), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2015 roku.

Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

V. Termin składania ofert.

Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mykanów, w terminie do 12 marca 2015 roku włącznie, do godz. 1500, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą podmiotu oraz dopiskiem: Oferta na realizację zadania publicznego p. n Wsparcie działalności artystycznej i kulturalnej w Sołectwach Gminy Mykanów”.

Do oferty należy dołączyć kserokopię aktualny wypis z KRS. Wypis ma odzwierciedlać faktyczny stan władz stowarzyszenia. Nie jest istotna data wydania wypisu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

Publicznego otwarcia ofert w dniu 13 marca 2014 r. o godzinie 800 dokona Wójt w obecności Zespołu Doradczo – Opiniodawczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Mykanów.

Wójt wraz z zespołem Doradczo – Opiniodawczym przy rozpatrywaniu ofert:

  1. ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową ,
  1. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadnia, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  2. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  3. oceni działalność w zakresie działalności kulturalnej i artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem działań na terenie Gminy Mykanów w roku 2014.
  4. oceni ilość osób objętych działalnością w ramach realizowanych zadań

VII. Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Mykanów w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2014 Gmina Mykanów realizowała zadanie „Wsparcie działalności artystycznej i kulturalnej w Sołectwach Gminy Mykanów”. w ramach którego realizowane były działania o  tematyce ujętej w bieżącym konkursie, przeznaczając na działania tego typu kwotę 67 000zł. W roku bieżącym nie było realizowane zadanie tego samego rodzaju i nie udzielano żadnych dotacji podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy.

 Zestaw dokumentów należy pobrać ze strony internetowej Gminy Mykanów www.mykanow.pl – zakładka dla interesanta

 Wójt Gminy Mykanów

Dariusz Pomada

Data opublikowania: 12:20, 18 lutego 2015

Kategorie: Aktualności