Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój kultury fizycznej i sportu w sołectwach Gminy Mykanów” w roku 2015

ORG/JŁ.524.5.14                                                                             Mykanów 22-12-2014 

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zmianamioraz Uchwały Nr 346/XXXVI/2014 Rady Gminy Mykanów z dnia 30.09.2014r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2015;

 

WÓJT GMINY MYKANÓW

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Mykanów

w Sołectwach Gminy Mykanów.

 I. Rodzaje zadań.

– szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Gminy Mykanów, mające na celu doskonalenie ich uzdolnień sprawności fizycznej,

– organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy,

– udział zorganizowanych drużyn w rozgrywkach sportowych o zasięgu ponadgminnym

– zakupy sprzętu sportowego

– zakupy paliwa w celu utrzymania boisk oraz transportu uczestników

– zakupy innych towarów i usług niezbędnych do realizacji zadania

II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania.

Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią kwotę łączną 100 000zł

III. Zasady przekazania dotacji.

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873z późn. zm.), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2015 roku.

Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

V. Termin składania ofert.

Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Mykanów,
w terminie do 12 stycznia 2015 roku włącznie, do godz. 1530, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą podmiotu oraz dopiskiem: Oferta na realizację zadania publicznego

p. n „Rozwój sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Mykanów”

Do oferty należy dołączyć kserokopię aktualnego wypis z KRS lub ewidencji klubów sportowych w Starostwie Powiatowym. Wypis ma odzwierciedlać faktyczny stan władz stowarzyszenia. Nie jest istotna data wydania wypisu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

Publicznego otwarcia ofert w dniu 13 stycznia 2015 r. o godzinie 800 dokona Wójt
w obecności Zespołu Doradczo – Opiniodawczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Mykanów.

Wójt wraz z zespołem Doradczo – Opiniodawczym przy rozpatrywaniu ofert:

  1. ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową ,
  1. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadnia, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  2. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  3. oceni działalność w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem działań na terenie Gminy Mykanów w roku 2013.
  4. oceni ilość drużyn i osób zgłoszonych do rozgrywek sportowych na szczeblu ponadgminnym

VII. Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Mykanów w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2014 Gmina Mykanów realizowała zadanie p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Mykanów” przeznaczając na ten cel kwotę 115 000zł.
W roku bieżącym Gmina nie realizowała żadnego zadania.

 

Zestaw dokumentów należy pobrać ze strony internetowej Gminy Mykanów www.mykanow.pl – zakładka dla interesanta

 

 

mgr inż. Dariusz Pomada

Wójt Gminy Mykanów

Data opublikowania: 10:57, 22 grudnia 2014

Kategorie: Aktualności