Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zmianami oraz Uchwały Nr 279/XXVII/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 13.11.2013r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2014;

 WÓJT GMINY MYKANÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 p.n. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez modernizację trybun przy boisku sportowym w miejscowości Czarny Las”.

 

I. Rodzaje zadań.

Modernizacja trybun przy boisku sportowym w miejscowości Czarny Las polegająca na:

– Umieszczeniu trybuny dwurzędowej na istniejącym nasypie z ziemi wraz z plastikowymi krzesełkami z pełnymi oparciami w ilości 200szt. miejsc siedzących.

– Trybuny muszą się składać z dwóch segmentów każdy po ok. 30 mb ( 100 siedzeń) połączonych schodami.

– Wykonanie podbudowy na nasypie ziemio o grubości 0,5 m z kruszywa łamanego: tłuczeń, piach i podsypka EHZ.

– Ułożenie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, w ilości 150m2, wraz z obrzeżami o grubości 6 cm w ilości ok. 80m2.

– Ustawienie oporów z prefabrykatów betonowych w dwóch poziomach, w ilości ok. 120 mb.

– Wykonanie nasypu zabezpieczającego tył trybun usypanego z ziemi o wysokości ok. 1 m i grubości do 1m.

– Wykonanie barierek metalowych oddzielających trybuny od boiska w ilości 100 mb.

II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania.

Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią kwotę łączną 25 000zł

III. Zasady przekazania dotacji.

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873z późn. zm.), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku.

Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

V. Termin składania ofert.

Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Mykanów,
w terminie do 22 lipca 2014 roku włącznie, do godz. 1500, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą podmiotu oraz dopiskiem: Oferta na realizację zadania publicznego

p. n Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez modernizację trybun przy boisku sportowym w miejscowości Czarny Las”.

Do oferty należy dołączyć aktualny wypis z KRS oraz zgłoszenie robót budowlanych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

Publicznego otwarcia ofert w dniu 23 lipca 2012 r. o godzinie 800 dokona Wójt w obecności Zespołu Doradczo – Opiniodawczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Mykanów.

Wójt wraz z zespołem Doradczo – Opiniodawczym przy rozpatrywaniu ofert:

  1. ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową ,
  1. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadnia, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  2. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  3. oceni zakres wkładu środków z dotacji w odniesieniu do pozyskanych źródeł zewnętrznych  oraz wkładu pracy własnej.
  4. Oceni dotychczasowe doświadczenie organizacji we współpracy z samorządem lokalnym

VII. Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Mykanów w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2013 Gmina Mykanów nie realizowała zadań tego rodzaju.
W roku bieżącym nie było realizowane zadanie tego samego rodzaju.  W roku bieżącym udzielono dotacji organizacjom pozarządowym, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy na kwotę łączną 130 tys. złotych.

Zestaw dokumentów należy pobrać ze strony internetowej Gminy Mykanów www.mykanow.pl – zakładka dla interesanta

 

Zastępca Wójta Gminy Mykanów

Jacek Staniewski

 

 

 

Data opublikowania: 08:36, 1 lipca 2014

Kategorie: Aktualności