L Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 13 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00  w Sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu L sesję Rady Gminy Mykanów  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2022-2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1072S w miejscowości Stary Broniszew, gmina Mykanów” w związku ze zmianą okresu realizacji zadania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 156/XIX/2020 Rady Gminy Mykanów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 157/XIX/2020 Rady Gminy Mykanów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Mykanów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Mykanów.
 13. Zapytania i wnioski sołtysów.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad L Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Mykanów

Data opublikowania: 13:02, 7 lutego 2023

Kategorie: Aktualności