Kolejny raz bezrobotni otrzymają wsparcie w ramach Projektu Systemowego

„Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie szósty raz przystąpił do realizacji Projektu Systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów”. Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne, nieaktywnych zawodowo oraz rolnicy, które otrzymają kompleksowe wsparcie w ramach projektu. Uczestnicy projektu wzięli już udział w warsztatach kompetencji społecznych, zajęciach z doradcą zawodowym, w warsztatach wyjazdowych „wykreuj siebie” z zakresu wizażu i komunikacji interpersonalnej a następnie zrealizują wybrane przez siebie kursy/szkolenia zawodowe. W tym roku realizowane będą następujące kursy: prawo jazdy kat. B, nowoczesny sprzedawca, obsługa kasy fiskalnej, pracownik ochrony I stopnia, aranżacja witryn i wnętrz sklepowych, opiekun osób starszych niepełnosprawnych, kucharz małej gastronomii, kurs stolarski, profesjonalna stylizacja paznokci, obsługa komputera.

Celem głównym Projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego kobietom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Celami szczegółowymi jest: zwiększenie zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych U uczestników Projektu, przygotowanie Uczestników Projektu do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zapobieganie powstawaniu patologii społecznych oraz wykluczeniu społecznemu, adaptacja Uczestników Projektu do nowych warunków i mobilności zawodowych oraz zaktywizowanie do poszukiwania pracy.

Dzięki wsparciu w/w projektu Uczestniy podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, zwiększą swoje szanse na podjęcie zatrudnienia, podniosą swoją samoocenę, zmniejszą poczucie bezradności.

Data opublikowania: 12:47, 3 września 2013

Kategorie: Aktualności