IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”
1. Kto może brać udział w konkursie?
Każde sołectwo w Polsce (może być kilka z jednej gminy), które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. WAŻNE jest jednak, aby pieniądze przekazane z funduszu sołeckiego oraz suma środków stanowiących wkład własny sołectwa nie były mniejsze niż 40% wartości zgłoszonego przedsięwzięcia.
2. Ile projektów może zgłosić jedno sołectwo?Z każdego sołectwa można głosić 1 projekt.

3. Których inicjatyw na konkurs ogólnopolski nie mogą zgłaszać sołectwa?
Tych, które w 2020 roku wzięły/biorą udział w edycjach wojewódzkich. Dotyczy to województw: mazowieckiego i opolskiego.
Ponadto wykluczone są inicjatywy ale nie sołectwa, które były już laureatami dotychczasowych edycji wojewódzkich i brały udział w konkursie ogólnopolskim.

4. Skąd pobrać formularz zgłoszeniowy i pozostałą dokumentację konkursu?
Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.kss.org.pl oraz serwisie www.funduszsolecki.eu

5. Jakie informacje należy zawrzeć w formularzu zgłoszeniowym?
Formularz zawiera konkretne pytania, na które należy odpowiedzieć rzeczowo wskazując skalę przedsięwzięcia oraz istotę projektu odpowiadając na 5 pomocniczych pytań. Dla przykładu zapis „wiele osób brało udział w warsztatach” jest zbyt ogólny i trudny w ocenie. Lepiej napisać „18 osób brało udział w warsztatach”. Inny przykład „w wyremontowanej sali wiejskiej odbywa się wiele imprez integrujących mieszkańców”. Lepiej wymienić te imprezy, warsztaty czy inne aktywności nazywając je po imieniu. Stosowanie takich ogólników obniża wartość projektu.

6. Jak prawidłowo, technicznie wypełnić wniosek?
Formularz należy pobrać z wybranej strony internetowej. Następnie zapisać na dysku w komputerze i wypełnić treścią wyłącznie w białych polach tabeli. Wersja komputerowa w formacie word umożliwia wpisywanie treści w nieograniczonej ilości. Należy jednak stosować się do wskazówek zawartych w formularzu. W punkcie „4. Opis projektu przedsięwzięcia” liczba znaków nie powinna przekroczyć 6 tys. (sprawdzamy to w word klikając na Recenzja – ABC statystyka wyrazów – znaki ze spacjami). Formularz podpisywany jest w ostatecznej wersji dopiero po wydruku.

7. Kto powinien podpisać formularz zgłoszeniowy?
Gotowy i wydrukowany formularz powinien być podpisany przez sołtysa lub członka rady sołeckiej lub Wójta/Burmistrza lub jego zastępcy wraz z odpowiednią pieczątką. W przypadku braku pieczątek należy złożyć czytelne i pełne podpisy.

8. Czy formularz zgłoszeniowy, zgrany na płycie w formacie word (wersja edytowalna) musi zawierać podpisy?
Formularz wgrywany na płytę nie musi być podpisany elektronicznie. Natomiast jego treść musi być identyczna z tą przedstawianą w wersji papierowej. Będzie to sprawdzane na etapie oceny formalnej.

9. Jakie są wymogi odnośnie wgrywanych na płytę zdjęć?
Format JPG. Rozmiar minimum 2 MB na jedną fotografię. Jeżeli jest to możliwe, zdjęcia powinny przedstawiać stan przed, w trakcie i po realizacji projektu, aby zobrazować zarówno owoce jak i potrzebę mieszkańców, którzy licznie zaangażowali się w prace a następnie korzystają z dóbr i nowych możliwości jakie daje im przeprowadzenie projektu z funduszu sołeckiego.
W przypadku braku tak szerokiej dokumentacji fotograficznej i słabej jakości zdjęć prosimy załączyć to co Państwo posiadają. Nie chcemy eliminować z konkursu żadnej inicjatywy chociaż przyznajemy, że późniejsza promocja poprzez obraz będzie utrudniona.

10. Czy załączniki muszą być zatwierdzane za zgodność z oryginałem?
Wyłącznie załącznik wymieniony w pytaniu 9 pkt. 2 potwierdzany jest za zgodność z oryginałem.

11. Jakie dokumenty należy załączyć obowiązkowo na płycie CD/DVD?
1. Wypełniony formularz wniosku w formacie word tożsamy z wersją papierową.2. Maksymalnie 10 fotografii obrazujących przebieg i realizację przedstawianej inicjatywy.

12. Jakie dokumenty należy załączyć obowiązkowo w wersji papierowej?
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem przez urząd gminy/urząd miasta kserokopia wniosku sołectwa złożonego do wójta (burmistrza) w ramach funduszu sołeckiego z inicjatywą zgłaszaną na konkurs. Bądź kilka kopii wniosków w przypadku inicjatywy realizowanej przez 2 lub więcej lat.
3. Oświadczenie autora zdjęć – załącznik nr 2 do regulaminu.
4. Oświadczenie wójta/burmistrza – załącznik nr 3 do regulaminu.
5. Dokumentacja fotograficzna – do 10 zdjęć wydrukowanych jednostronnie, pojedynczo wraz z krótkim opisem.
Dodatkowo, nieobowiązkowo można złożyć materiały dokumentujące zrealizowany projekt np.: plany, dziennik budowy itp…

13. Kiedy przewidywane jest rozstrzygnięcie konkursu i oficjalne ogłoszenie zwycięzców?
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w pierwszym kwartale 2021 roku ale w przypadku obowiązywania zakazu organizacji zgromadzeń będzie ono zorganizowane w późniejszym terminie.

14. Jakich nagród można się spodziewać?
I miejsce – nagroda główna: statuetka „Sołecka NIKE”, dyplom i nagroda finansowa dla sołectwa
II miejsce – dyplom i nagroda finansowa dla sołectwa
III miejsce – dyplom i nagroda finansowa dla sołectwa
Organizator nie wyklucza przyznania pozostałym sołectwom wyróżnień i wręczenia upominków bądź nagród pieniężnych wszystkim laureatom finału ogólnopolskiego.

15. Czy można odwołać się od decyzji komisji konkursowej?
W przypadku gdy projekt nie spełnia kryteriów formalnych lub zawiera braki formalne dopuszcza się możliwość uzupełnienia projektu na wezwanie organizatora konkursu w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
Natomiast w kwestii merytorycznej oceny, odwołanie nie przysługuje.

16. Gdzie należy złożyć dokumentację na konkurs?
Dokumentację należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin
Można również dostarczyć ją osobiście bądź poprzez firmę kurierską.

17. Do kiedy można składać dokumenty na konkurs?
Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 8 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego. Tak więc dokumenty należy wysłać najpóźniej 8 lutego).

Regulamin

Oświadczenie autora zdjęć

Formularz zgłoszeniowyOświadczenie wójtaburmistrza

 

Data opublikowania: 13:11, 7 grudnia 2020

Kategorie: Aktualności