Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 Eur

Dotyczy opracowania studium wykonalności w tym analizy instytucjonalnej, wrażliwości i ryzyka, zgodności z zasadami horyzontalnymi, oddziaływania na środowisko zgodnie z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Mykanów”. 

Informuję, iż w zapytaniu cenowym dot.w/w zamówienia złożono 1 ofertę. Jedynym kryterium oceny była cena. Ofertę złożyła firma Vertigo Consulting ul. Śląska 15, 42-200 Częstochowa z ceną 7 995 zł brutto.

Wykonawcą usługi została wybrana firma Vertigo Consulting ul. Śląska 15, 42-200 Częstochowa, która spełnia warunki, a zaproponowana kwota mieści się w możliwościach finansowych zamawiającego. 

Dariusz Pomada
Wójt Gminy Mykanów

Informacja o wyborze oferty w trybie zapytania ofertowego

Data opublikowania: 13:55, 4 marca 2019

Kategorie: Aktualności