Wójt Gminy Mykanów zaprasza stomatologów z terenu Gminy Mykanów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach.
Współpraca obejmować ma realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078).

Ustawa zakłada zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:
• świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
• profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.     o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół podstawowych:

  1. Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie,
  2. Szkoła Podstawowa w ZSP w Wierzchowisku,
  3. Szkoła Podstawowa w ZSP w Lubojnie,
  4. Szkoła Podstawowa w Radostkowie,
  5. Szkoła Podstawowa w ZSP w Mykanowie,
  6. Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie,
  7. Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie,
  8. Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie,
  9. Szkoła Podstawowa w ZSP w Borownie

dla których organem prowadzącym jest Gmina Mykanów.

Liczba placówek objętych świadczeniem oraz okres realizacji zadania zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między organem prowadzącym a lekarzem.

Świadczenia zdrowotne w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki będą udzielane w sytuacji braku sprzeciwu rodziców oraz pełnoletnich uczniów, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania tym osobom informacji o zakresie opieki zdrowotnej oraz prawa do zgłoszenia sprzeciwu.

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z gminą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych.
Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia.
Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mykanowie w Referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia, nr tel. 34 3288034  wew. 44.

Wstępne deklaracje współpracy należy składać w Urzędzie Gminy w Mykanowie, ul. Samorządowa 1, do dnia 11 września 2019 r.

 

 

 

Data opublikowania: 14:24, 4 września 2019

Kategorie: Aktualności