Zwrot podatku akcyzowego – sierpień 2023

Do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku uprawnieni są producenci rolni w odniesieniu do użytków rolnych oraz bydła, świń, kóz, owiec i koni.

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy w terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 roku złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza (lub prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Wzór wniosku w odniesieniu do użytków rolnych oraz bydła został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.

Natomiast w odniesieniu do świń, kóz, owiec i koni, formularz wniosku udostępniony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do wniosku o zwrot podatku w odniesieniu do użytków rolnych oraz bydła dołącza się:

  • faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu niewykorzystanego w I naborze wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 litrów na 1 hektar użytków rolnych i 40 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła;
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku.

Do wniosku o zwrot podatku w odniesieniu do świń, kóz i owiec dołącza się:

  • faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu przysługującego w 2023 r. w  ilości 4 litrów na 1 sztukę świń oraz 40 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową owiec i kóz;
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku.

 

Do wniosku o zwrot podatku w odniesieniu do koni dołącza się:

  • faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu przysługującego w 2023 r. w  ilości 40 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową koni;
  • oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Stawka zwrotu kosztów zakupu oleju napędowego zakupionego w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do końca lipca 2023 r. do pozostającego w dyspozycji producenta rolnego limitu na II nabór wniosków w odniesieniu do użytków rolnych i bydła oraz limitu w odniesieniu do świń, kóz, owiec i koni wynosi 2,00 zł na litr oleju napędowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz 1,46 zł na litr oleju napędowego dla dużych przedsiębiorców.

 

Stawka zwrotu kosztów zakupu oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w odniesieniu do świń, kóz, owiec i koni wynosi 1,20 zł na litr oleju napędowego.

Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wyda decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od

2 do 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot akcyzy
Oświadczenie wnioskodawcy

Data opublikowania: 09:39, 30 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności