Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2023 r.

W związku ze wzrastającymi kosztami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Rada Gminy Mykanów Uchwałą Nr 358/XLVI/2022 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 172/XX/2020 Rady Gminy Mykanów z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które od 1 stycznia 2023 roku wynoszą:

  • 34 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość w przypadku, gdy odpady są gromadzone w sposób selektywny;
  • 68 zł (stawka opłaty podwyższonej) miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wysokość zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika nie ulega zmianie i wynosi 1 zł od osoby miesięcznie.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za I kwartał 2023 roku i kolejne, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wysłanym do wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, lub w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku śmierci mieszkańca. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Z kolei pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Terminy i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie, tj.:

  • za I kwartał do 15 marca 2023 r.
  • za II kwartał do 15 maja 2023 r.
  • za III kwartał do 15 września 2023 r.
  • za IV kwartał do 15 listopada 2023 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mykanowie:

Nr 21 8258 0005 2000 0000 0925 0108

lub w kasie Urzędu Gminy w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz za jaki miesiąc/kwartał jest dokonywana opłata.

Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów komunalnych.

Jeżeli stwierdzony zostanie brak segregacji odpadów komunalnych, to w drodze decyzji administracyjnej na właściciela nieruchomości nałożona zostanie opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data opublikowania: 08:23, 29 grudnia 2022

Kategorie: Aktualności