Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew

Uprzejmie informujemy, że 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadku, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości od 17 czerwca br. obowiązany jest dokonać zgłoszenia do właściwego organu (wójta gminy), zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew*.

* Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt gminy a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Urząd Gminy w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:
– nazwy gatunku drzewa;      
obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Po dokonaniu oględzin Urząd Gminy  w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

Usunięcie drzewa może nastąpić dopiero wtedy, kiedy urząd nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.

 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa powinno zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
  • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy pok. Nr 3 bud.”B” tel. 34 328 80 19 w.34.

Druki zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dostępne:

  • na stronie mykanow.pl zakładka dla Mieszkańców/ Dla interesanta –Wnioski Referatu Gospodarki Komunalnej
  • Biuro Obsługi Interesanta
  • Referat Gospodarki Komunalnej Inwestycji i Zamówień Publicznych bud. „B” pok.3

Jednocześnie przypominamy, że problematykę drzew i krzewów rosnących przy granicy działki reguluje (art. 143-154) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.). Ewentualne roszczenia w tym zakresie są rozstrzygane tylko w postępowaniach cywilnych przed sądem powszechnym

 

Data opublikowania: 10:48, 22 czerwca 2017

Kategorie: Aktualności