ZJAZD GMINNY OSP- 2021

W dniu 18 września 2021 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Borownie odbył się XV Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mykanowie. Zjazd odbywa się co 5 lat.

Zadaniem Zjazdu było :

– złożenie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP za ostatnią

kadencję t. j. 2016-2020 oraz sprawozdanie Gminnej Komisji Rewizyjnej,

– ocena działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP przez Zjazd,

– ustalenie planu-programu działania na następną kadencję,

– w dyskusji zgłoszenie wniosków, propozycji w zakresie poprawy funkcjonowania OSP,

– udzielenie absolutorium ZOG ZOSP RP,

– zatwierdzenie nowego składu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, wybór Prezydium Zarządu OG ZOSP RP, Gminnej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP .

Przewodniczącym Zjazdu został wybrany Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Mariusz Merc.

W Zjeździe wzięli udział przedstawiciele władz związkowych i samorządowych w osobach :

– V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Prezes Oddziału Zarządu Gminnego

ZOSP RP, Starosta częstochowski dh Krzysztof Smela,

– Komendant Miejski PSP st. bryg. Marek Radosz,

– Wójt Gminy – Dariusz Pomada,

– Przewodniczący Rady Gminy – Włodzimierz Cichoń,

– Komendant Gminny OSP- Józef Szot.

Ponadto w Zjeździe udział wzięli: ustępujące władze Związku OSP RP, seniorzy- strażacy, którzy aktywnie uczestniczyli i nadal biorą udział w działalności swoich macierzystych jednostek.

W trakcie Zjazdu dokonano wyboru Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w składzie:

Prezes – Krzysztof Smela

Wiceprezes – Mariusz Merc

Komendant Gminny – Janusz Woźniak

Z-ca Komendanta – Dariusz Grobelak

Sekretarz – Jarosław Migoń

Skarbnik – Andrzej Lisowski

Członek Prezydium – Mateusz Zasępa

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP składa się z 25 osób złożonych z 24 przedstawicieli 12 jednostek OSP z terenu Gminy Mykanów oraz 1-nej osoby dokooptowanej do składu zarządu.

Przewodniczącym Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOG ZOSP RP wybrano Jacka Zasępę.

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego wybrano :

Krzysztofa Smelę, Mariusza Merca, Janusza Woźniaka, Jarosława Migonia

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostali:

Krzysztof Smela i Janusz Woźniak.

Jednocześnie w czasie Zjazdu podziękowano, wręczono statuetki dla druhów Prezesów, Naczelników OSP oraz Komendanta Gminnego, którzy ustąpili z zajmowanych funkcji po zakończonej kadencji. Podziękowania przekazano dla:

  1. Józefa Szota – Komendanta Gminnego OSP,

  2. Ryszarda Adamusa- Prezesa OSP ze Starego Broniszewa,

  3. Stanisława Tyrki – Naczelnika OSP z Borowna,

  4. Marcina Szydy – Prezesa OSP ze Starego Cykarzewa,

  5. Zbigniewa Bożka- Naczelnika OSP ze Starego Cykarzewa,

  6. Mikołaja Siwiaka – Prezesa OSP z Czarnego Lasu,

  7. Roberta Witkowskiego- naczelnika OSP z Czarnego Lasu.

Jednocześnie w imieniu seniorów OSP głos zabrał dh Henryk Woźniak, który podziękował Wójtowi Gminy i Prezesowi ZOG ZOSP RP za okazaną życzliwość, dostrzeganie i nie zapominanie o strażakach seniorach oraz umożliwienie im dalszego uczestnictwa w posiedzeniach i innych działaniach związanych z ochroną przeciwpożarową.

W imieniu Prezydium Zjazdu zostały złożone podziękowania osobom i podmiotom wspierającym działalność OSP, seniorom strażakom, zaproszonym gościom za wzięcie udziału w Zjeździe. Wyrazy uznania skierowano do OSP Borowno na ręce Prezesa OSP Mariusza Wawrzaka za zorganizowanie zjazdu w strażnicy.

Oprac. Mariusz Merc

 

Data opublikowania: 08:51, 21 września 2021

Kategorie: Aktualności