Zdrowie i bezpieczeństwo pracy w gminie Mykanów

Projekt pn. „Zdrowie i bezpieczeństwo pracy w gminie Mykanów” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.


Okres realizacji: 1.02.2023 – 06.10.2023
Beneficjent: Gmina Mykanów, ul. Samorządowa 1

Całkowita wartość projektu: 391 042,50 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 332 386,12 PLN

Głównym celem projektu jest eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej w miejscu pracy pracowników. Zaplanowano do realizacji następujące działania:

1.Modernizacja stanowisk pracy pracowników

2.Szkolenia edukacyjno-informacyjne poszerzające wiedzę i umiejętności pracowników

W wyniku podjętych działań, dzięki zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań, poprawie ulegną warunki pracy pracowników i ergonomia.

Grupę docelową stanowią pracownicy zatrudnieni na min. 0,5 etatu, do których zaliczają się: pracownicy z grupy administracyjnej oraz pracownicy z grupy techniczno-gospodarczej.

Zaplanowane do realizacji wskaźniki w ramach projektu:
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ 9 osób ]
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ 45 osób ]

Linki