Zdrowie i bezpieczeństwo pracy w gminie Mykanów

Projekt pn. „Zdrowie i bezpieczeństwo pracy w gminie Mykanów” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.


Okres realizacji: 1.02.2023 – 30.06.2023
Beneficjent: Gmina Mykanów, ul. Samorządowa 1

Całkowita wartość projektu: 391 042,50 PLN
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego: 332 386,12 PLN


Główny cel projektu: eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej pracowników w miejscu pracy, poprzez modernizację stanowisk pracy oraz udział pracowników w szkoleniach w Urzędzie Gminy Mykanów.


Zaplanowane do realizacji wskaźniki w ramach projektu:
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ 9 osób ]
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ 49 osób ]

Linki