Zawiadomienie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1a i art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamiam,
że na wniosek inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.:
„Budowa nowego przystanku Stary Broniszew wraz z dojściem oraz wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą od km 14+125 do km 14+350 linii kolejowej nr 146 w ramach: «Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025»”, projektowanego na działce gruntu 240411_2.0003.1299, w granicach terenów zamkniętych.

Wobec powyższego informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, w godz. 900-1530, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Przeglądanie akt możliwe będzie jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. 32 20 77 540.

Data opublikowania: 09:05, 29 marca 2024

Kategorie: Aktualności