Zarządzenie nr 39/2024 Wójta Gminy Mykanów z dnia 21.03.2024r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z  obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym w  sołectwach Gminy Mykanów w  2024 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z  dnia 8  marca 1990 roku o  samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 40 z późn. zm.)  oraz art. 14 w  związku z  art. 2 pkt. 1, 2, 3 i 4, art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608 z późn. zm.).

 

Wójt Gminy Mykanów,

Zarządza co następuje:

 

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i  patologiom społecznym  w sołectwach Gminy Mykanów w 2024 roku.

 

§2

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

 

§3

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Mykanów w 2024 roku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§4

Ogłoszenie, o którym mowa w § 3 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.mykanow.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mykanów.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Mykanów

mgr inż. Dariusz Pomada

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia ….

Załącznik nr 1 DRUK OFERTY

Załącznik nr 3 Sprawozdanie

Karta oceny formalnej oferty

Karta oceny merytorycznej

Oświadczenie członka komisji

Oświadczenie kandydata na członka komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata do prac komisji konkursowej

Data opublikowania: 14:03, 21 marca 2024

Kategorie: Aktualności