Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia do 30 000 EURO

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności w tym analizy instytucjonalnej, wrażliwości i ryzyka, zgodności z zasadami horyzontalnymi, oddziaływania na środowisko zgodnie z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Północnego dla inwestycji pn „Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu Północnego – Gmina Mykanów”

Termin realizacji zamówienia

do dnia 28 marca 2016 roku.

Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

Pan Jarosław Łapeta – inspektor ds. promocji i funduszy pozabudżetowych

pod nr tel: (34)3288-019 wew.  36 e-mail: promocja@mykanow.pl

Miejsce i termin złożenia oferty

 Oferty należy składać w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy w Mykanowie,
ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr (034) 374-00-15  w terminie do dnia 26 lutego 2016r., do godz. 15:00 lub na adres e-mail: promocja@mykanow.pl.

W ofercie należy bezwzględnie podać koszt realizacji w/w zadania brutto

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Usługodawcę, którego oferta zostanie wybrana oraz umieści na stronie internetowej Gminy

Kryterium wyboru oferty cena 100%.

Mykanów 18-02-2016

Wójt Gminy

mgr inż. Dariusz Pomada

EFRR poziom kolorowy

Data opublikowania: 12:58, 18 lutego 2016

Kategorie: Aktualności