Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia do 30 000 EURO

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie elementów studium wykonalności w tym analizy instytucjonalnej i prawnej, trwałości, pomocy publicznej, technicznej, finansowej, ekonomicznej, wrażliwości i ryzyka, zgodności z zasadami horyzontalnymi, oddziaływania na środowisko zgodnie z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego dla inwestycji pn „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Mykanów”.

Termin realizacji zamówienia do dnia 29 marca 2019 roku.

Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Pan Jarosław Łapeta – inspektor ds. promocji i funduszy pozabudżetowych pod nr tel: (34) 32-88-019 wew. 36;  e-mail: promocja@mykanow.pl

Miejsce i termin złożenia oferty  

Oferty należy składać w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy w Mykanowie, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr (034) 374-00-15  w terminie do dnia 26 lutego 2019r., do godz. 15:00 lub na adres e-mail: promocja@mykanow.pl. W ofercie należy bezwzględnie podać koszt realizacji w/w zadania brutto.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Usługodawcę, którego oferta zostanie wybrana oraz umieści na stronie internetowej Gminy Kryterium wyboru oferty cena 100%.

Mykanów 18-02-2019

                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                       mgr inż. Dariusz Pomada

Zapytanie ofertowa oraz Druk oferty

 

Data opublikowania: 10:11, 18 lutego 2019

Kategorie: Aktualności