Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia do 130 000 PLN

Zapytanie ofertowe
o wartości zamówienia do 130 000 PLN

Gmina Mykanów realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-000./21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

  1. Zamawiający

Gmina Mykanów, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów

  1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi Inżyniera Projektu, który będzie odpowiedzialny za wszelkie działania w ramach świadczenia kompleksowej obsługi  w zakresie realizacji, wdrożenia, rozliczenia projektu i usługi doradztwa, zgodnie z zakresem określonym we wniosku o grant.

  1. Istotne warunki oferty i umowy

Do składanej oferty, a na późniejszym etapie do podpisywanej umowy,  należy dołączyć oświadczenie, którego podstawą jest art. 7  pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. Poz. 835).

Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj

  1. Termin realizacji zamówienia

Do dnia 31.12.2022 r.,  po dniu złożenia rozliczenia projektu „Cyfrowa Gmina”.

  1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

Izabela Sumlińska – inspektor ds. funduszy pozabudżetowych,
tel. (34) 32-88-019 wew. 40;  e-mail: promocja@mykanow.pl

  1. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy w Mykanowie, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów osobiście, pocztą tradycyjną, na adres e-mail: bok@mykanow.pl lub na skrzynkę podawczą e-Puap na adres /x30y4r8ik6/skrytka, w terminie do dnia 10 czerwca 2022r. do godz. 15:00.

W ofercie należy bezwzględnie podać koszt realizacji w/w zadania brutto.

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Usługodawcę, którego oferta zostanie wybrana.

Kryterium wyboru oferty cena 100%.

Do prowadzonego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2021 (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

Data opublikowania: 12:46, 2 czerwca 2022

Kategorie: Aktualności