Zapytanie ofertowe do 30 tys. euro dotyczące opracowania programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy dróg gminnych łączących miejscowości Rybną i Stary Kocin

 

Mykanów, dnia 26.10.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

  1. Zamawiający

Gmina Mykanów, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy dróg gminnych nr 599020S i 599022S łączących miejscowości Rybna
i Stary Kocin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

Mapa do celów opiniodawczych jest w posiadaniu zamawiającego i zostanie przekazana wykonawcy

  1. Termin realizacji zamówienia

do dnia 28 grudnia 2015 roku.

  1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik

uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

Pan Waldemar Ucieklak – inspektor ds. inwestycji gminnych

pod nr tel: (34)328-80-19 wew 32

  1. Miejsce i termin złożenia oferty

 Oferty należy składać w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy w Mykanowie,
ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr (034) 374-00-15  w terminie do dnia 3 listopada 2015 r., do godz. 15:00 lub na adres e-mail: promocja@mykanow.pl.

W ofercie należy bezwzględnie podać koszt realizacji w/w zadania.

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Usługodawcę, którego

oferta zostanie wybrana.

Kryterium wyboru oferty cena 100%.

Wójt Gminy

mgr inż. Dariusz Pomada

Data opublikowania: 08:27, 26 października 2015

Kategorie: Aktualności