Zapytanie ofertowe

Gmina Mykanów zwraca się z zapytaniem ofertowym na opracowanie studium wykonalności w tym analizy instytucjonalnej, wrażliwości i ryzyka, zgodności z zasadami horyzontalnymi, oddziaływania na środowisko zgodnie z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.2 Gospodarka wodno ściekowa – RIT Subregionu Północnego dla inwestycji pn „Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej 

ZAPYTANIE OFERTOWE
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

 

  1. Zamawiający

    Gmina Mykanów, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności w tym analizy instytucjonalnej, wrażliwości i ryzyka, zgodności z zasadami horyzontalnymi, oddziaływania na środowisko zgodnie z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.2 Gospodarka wodno ściekowa – RIT Subregionu Północnego dla inwestycji pn „Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody „Wierzchowisko w Gminie Mykanów – etap I i etap II”

  1. Termin realizacji zamówienia

     do dnia 28 sierpnia 2017 roku.    

  1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

Pan Jarosław Łapeta – inspektor ds. promocji i funduszy pozabudżetowych pod nr tel: (34)3288-019 wew.  36 e-mail: promocja@mykanow.pl

  1. Miejsce i termin złożenia oferty

 Oferty należy składać w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy w Mykanowie, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr (034) 374-00-15  w terminie do dnia 28 lipca 2017r., do godz. 15:00 lub na adres e-mail: promocja@mykanow.pl.

W ofercie należy bezwzględnie podać koszt realizacji w/w zadań brutto oddzielnie dla każdego zadania.     

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Usługodawcę, którego oferta zostanie wybrana.

Kryterium wyboru oferty cena 100%.

Data opublikowania: 11:04, 20 lipca 2017

Kategorie: Aktualności