Zapytanie oferowe dotyczące opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego przebudowy drogi gminnej

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego  dla zadania przebudowa ulicy Centralnej w Rybnej i ul. Długiej w Przedkocinie ”.

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28.12.2015 roku.

Kryterium oceny ofert – cena – waga 100 %.

I. Zamawiający:
Gmina Mykanów, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów

tel.:  34 3288 019 wewn. 34, e-mail: bok@mykanow.pl

 II. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest  usługa polegająca  na:  opracowaniu  programu funkcjonalno-użytkowego  dla zadania przebudowa ulicy Centralnej w Rybnej i ul. Długiej w Przedkocinie  obejmujące wykonanie badań gruntowych odwierty co 300m wraz z badaniem ugieć Benkelmana, wypisy z ewidencji gruntów , przygotowanie karty informacyjnej do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Programn  funkcjonanlno-uzytkowy należy wykonac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-Użytkowego ( Dz.U.04.202.2072). Opracowanie musi zawierać zbiorcze zestawienie kosztów.

Mapę do celów opiniodawczych przekaże Zamawiający.

 

Oferty można składać do dnia 3 listopada  2015 r. do godziny 13 :00 na adres:
Urząd Gminy Mykanów , ul.   Samorządowa 1  (Biuro Obsługi Klienta , niski parter ),  42-233  Mykanów  z dopiskiem na kopercie „opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego  dla zadania przebudowa ulicy Centralnej w Rybnej i ul. Długiej w Przedkocinie ”.  ” lub faxem 34 3288 019 wewn. 48 lub emailem : bok@mykanow.pl

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. , poz.907 z późniejszymi zmianami) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. Ustawy.

Dariusz Pomada

Wójt Gminy Mykanów

Data opublikowania: 10:11, 22 października 2015

Kategorie: Aktualności