XXXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 4 marca 2022 r. (piątek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie  XXXVIII sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mykanów i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu gminy Mykanów za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Cykarzew Północny przy ul. Ogrodowej, Stary Cykarzew przy ul. Kolejowej i Grabówka przy ul. Kasztanowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kokawa przy ul. Jesionowej w gminie Mykanów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czarny Las przy ul. Sadowej, Kuźnica Kiedrzyńska przy ul. Spacerowej i Wola Hankowska przy ul. Akacjowej w gminie Mykanów – II etap.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Mykanów w roku 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Łochyni.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Okupniki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wierzchowisko.
 18. Zapytania i wnioski sołtysów.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Mykanów

Data opublikowania: 10:44, 28 lutego 2022

Kategorie: Aktualności