XXXVII sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017.1875) zwołuję w  dniu 1 grudnia 2017r  (piątek ) o godz. 10.00  w sali Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie   XXXVII  sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Mykanów do realizacji zadania własnego Powiatu Częstochowskiego w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Cykarzew Północny.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kokawa, w gminie Mykanów
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 roku.
 15. Zapytania i wnioski sołtysów.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Mykanów.

Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów

inż. Włodzimierz Cichoń

Data opublikowania: 08:51, 22 listopada 2017

Kategorie: Aktualności