XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 17 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie  XXXV sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 8. Przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2022 rok.
 9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
 10. Opinia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
 11. Dyskusja
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grabowa przy ul. Mykanowskiej i Długosza w gminie Mykanów.
 15. Zapytania i wnioski sołtysów.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy Mykanów

Data opublikowania: 10:24, 30 listopada 2021

Kategorie: Aktualności