XXXIX Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 8 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie  XXXIX sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok.
 11. Zapytania i wnioski sołtysów.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 10:01, 31 marca 2022

Kategorie: Aktualności