XXXIX (budżetowa) Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017.1875) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów zwołuje w  dniu 28 grudnia 2017 r.  (czwartek ) o godz. 10.00  w sali Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie   XXXIX  sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 8. Przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2018 rok.
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
  • opinia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  • dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mykanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.
 14. Zapytania i wnioski sołtysów.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad  XXXIX sesji Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 09:20, 12 grudnia 2017

Kategorie: Aktualności