XXXIV Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuję w  dniu 30 sierpnia  2017r  (środa) o godz. 10.00  w sali Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie  XXXIV  sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu Gminy Mykanów oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 290/XXXII/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania aktu założycielskiego i statutu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowisku
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 12. Zapytania i wnioski sołtysów.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Mykanów.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów
inż. Włodzimierz Cichoń

Data opublikowania: 11:03, 22 sierpnia 2017

Kategorie: Aktualności