XXXIII Sesja Rady Gminy

P o s t a n o w i e n i e  nr XXXIII/ 2017, Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów z dnia 11 lipca 2017r w sprawie  zwołania  XXXIII  sesji Rady Gminy Mykanów.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuję w  dniu 19 lipca  2017r  (środa) o godz. 10.00  w sali Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie  XXXIII  sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie zadania „przebudowa drogi powiatowej 1008S – odcinek Nowy Kocin – Stary Kocin”
 9. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 348/XXXIV/2010 z dnia 17 września 2010 roku w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu Gminy Mykanów oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wierzchowisko.
 12. Zapytania i wnioski sołtysów.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Mykanów.

Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów
inż. Włodzimierz Cichoń

 

Data opublikowania: 10:23, 18 lipca 2017

Kategorie: Aktualności