XXX sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń  na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuje w  dniu 21 kwietnia  2017r (piątek) o godz. 10.00  w sali Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie (remiza OSP Mykanów)  XXX  sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
  7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2016 rok.
  8. Zapytania i wnioski sołtysów.
  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy Mykanów.

 

Data opublikowania: 09:24, 12 kwietnia 2017

Kategorie: Aktualności