XXX Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 15 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie  XXX sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mykanów wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok:
  – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
  – wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
  – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
  – dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2020 rok Wójtowi Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mykanów na rok szkolny 2021/2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łochynia przy ul. Mykanowskiej w gminie Mykanów.
 17. Zapytania i wnioski sołtysów.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy Mykanów.

 

 

 

Data opublikowania: 14:59, 28 maja 2021

Kategorie: Aktualności