XXVIII Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 26 marca 2021 r. (piątek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie  XXVIII sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34/VI/2015 w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych diet dla Radnych Gminy Mykanów oraz dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Mykanów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mykanów na lata 2021-2023”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mykanów na lata 2021-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mykanów na lata 2021-2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Mykanów w roku 2021”.
 13. Zapytania i wnioski sołtysów.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Mykanów

 

 

Data opublikowania: 14:05, 19 marca 2021

Kategorie: Aktualności