XXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)  Przewodniczący Rady Gminy Mykanów zwołuje w  dniu 6 lutego 2017 r (poniedziałek) o godz. 10.00  w sali Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie (remiza OSP Mykanów)  XXVIII  sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 235/XXVII/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mykanów na 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia przedszkola w Wierzchowisku
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mykanów
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mykanów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Mykanów na lata 2017- 2020
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mykanów na lata 2017-2020
 16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Mykanów Nr 312/XXXII/2014 z dnia 28 marca 2014r w sprawie powierzenia zadania własnego Gminie Kłomnice polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu.
 18. Zapytania i wnioski sołtysów.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Mykanów.

 

Data opublikowania: 09:48, 30 stycznia 2017

Kategorie: Aktualności