XXVII Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)  Przewodniczący Rady Gminy Mykanów zwołuje w  dniu 28 grudnia 2016r ( środa ) o godz. 10.00  w sali Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie (remiza OSP Mykanów)  XXVII  sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 9. Przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2017 rok.
 10. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
 11. opinia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
 12. dyskusja
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2017 rok

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.

16.Zapytania i wnioski sołtysów.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Mykanów.

 

Data opublikowania: 11:37, 15 grudnia 2016

Kategorie: Aktualności