XXV Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.); Postanowieniem z dnia 8 listopada Przewodniczący Rady Gminy Mykanów   zwołuje w  dniu 22 listopada 2016r (wtorek) o godz. 10.00  w sali Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie (remiza OSP Mykanów)  XXV  sesję Rady Gminy Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Mykanów, sposobu jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego miejscowości Mykanów, w gminie Mykanów
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego w miejscowościach Borowno Kolonia i Borowno, w gminie Mykanów
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego w miejscowości Kuźnica Kiedrzyńska przy ul. Częstochowskiej
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego w miejscowości Radostków Kolonia przy ul. Sportowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mykanów na lata 2016- 2021
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mykanów.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 roku.
 22. Zapytania i wnioski sołtysów.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy Mykanów.

Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy.

 

                                                                                                                            

Data opublikowania: 09:55, 14 listopada 2016

Kategorie: Aktualności