XXIX Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  ( Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuję w  dniu 28 marca 2017r

( wtorek ) o godz. 10.00  w sali Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie ( remiza OSP Mykanów)  XXIX  sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1000 S w m. Nowy Broniszew o dł. 2750 mb (opracowanie dokumentacji techni.)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1072 S w m. Stary Broniszew o dł. 2255 mb ( opracowanie dokumentacji techni.)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1008 S odcinek. Nowy Kocin – Stary Kocin (do skrzyżowania na Ostrowy) o dł. 2490 mb (opracowanie dokumentacji technicznej )
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mykanów
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 55/IX/15 z dnia 22 maja 2015r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kokawa – wyłączenie terenów z wiatrakami.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Mykanów ”
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Borownie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Borownie Kolonii.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Czarnym Lesie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Częstochowskiego.
 1. Zapytania i wnioski sołtysów.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Mykanów.

Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy.

  Przewodniczący Rady Gminy Mykanów

 inż. Włodzimierz Cichoń

Data opublikowania: 08:56, 21 marca 2017

Kategorie: Aktualności